- Tải mẫu tuyển dụng tiếng Việt tại đây

- Tải mẫu tuyển dụng tiếng Anh tại đây